Rezerwacja | Zadatek | Kaucja

 1. Akacja Medical Resort zwane dalej Akacja, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  – telefonicznie
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – poprzez system rezerwacji na stronie,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą Akacji.
 3. By kontakt z Akacją mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób w pokoju i ilości pokoi
  – kontaktowego numeru telefonu klienta
  oraz dodatkowo: używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. O ile Akacja może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Akację rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 5. Akacja podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Akacji jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Akacji.
  Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego.
  Zadatek może być nie niższy niż 10% wartości rezerwacji.
 7. Akacja wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu.
  W przypadku braku zadatku na koncie Akacji do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Akacji lub data wpływu gotówki do kasy Akacji.
 9. Akacja potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto Akacji rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
  Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. Akacji i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w Akacji klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu.
  Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a Akacji na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji.
  Akacja zachowa wpłacony zadatek.
 13. Akacja ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia.
  Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Akacja obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Akacja zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu klienta z Akacją, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

Anulacja rezerwacji | Anulacja pobytu

 1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji Akacji.
 4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Akacja zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = Akacja wpłacony zadatek zatrzyma.
  Akacja może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w ciągu 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Akację oraz możliwości dokonania zmiany. Akacja zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Akacji na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże Akacji.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. W przypadku wykupienia bonu podarunkowego/voucheru nie ma możliwości zwrotu lub wymiany na ekwiwalent pieniężny. Termin ważności znajduje się na bonie. Osoba obdarowana może dokonać dopłaty jeśli wartość usług z których chce skorzystać jest wyższa niż wartość bonu (w przypadku bonu kwotowego).
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej przez systemy takie jak booking.com lub hotels.com odbywa się na zasadach określonych na stronie pośrednika.
 9. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą Akacja będzie utrzymywała w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto Akacji.
** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – SA nie będzie związane rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.