1. Rozpoczęcie pobytu w Akacja Medical Resort (zwanym dalej AKACJA) jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem.
 2. W celu zarejestrowania na pobyt w AKACJA – Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
 3. Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty dostępu do pokoju w sytuacji:
  a) odmowy przez Gościa okazania dokumentu w sposób umożliwiający zarejestrowanie na pobyt,
  b) odmowy przez Gościa płatności z góry za zamówione usługi.
 4. Pokoje w AKACJA wynajmowane są na doby hotelowe.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.30 dnia następnego.
 6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu w AKACJA poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże AKACJA. AKACJA uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę wymeldowania jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
  W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie wymeldowania – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 9. W przypadku, gdyby przedłużenie pobytu Gościa w pokoju nie było możliwe – personel AKACJA usunie wszystkie rzeczy Gościa znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez najmującego pokój.
 10. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 11. Osoby niezarejestrowane na pobyt w AKACJA mogą przebywać w pokoju w godzinach od 8.00 do 22.00.
 12. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać na terenie AKACJA wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu hotelu. Powyższe nie dotyczy kawiarni w godzinach jej otwarcia.
 13. Przebywanie osób niezarejestrowanych w pokoju po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji AKACJA.
 14. Domeldowanie kolejnej osoby (o ile jest to możliwe) w pokojach typu Comfort i Superior wynosi 60 zł/doba, w pokojach typu apartament 80 zł/doba.
 15. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 16. Pobyt zwierząt określa Regulamin Pobytu Zwierząt – dostępny TUTAJ
 17. W AKACJA, w tym: w oknach, w pokojach i łazienkach oraz na balkonach i tarasach – zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 18. W AKACJA i na jego terenie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług SA mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. AKACJA ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 19. Najmujący pokój Gość hotelu ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń AKACJA powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach, na tarasach i w innych wnętrzach AKACJA:
  a) grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych,
  b) otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 21. W przypadku alarmu pożarowego i jego konsekwencji w postaci np. ewakuacji budynku – na skutek działania Gościa – Gość pokrywa koszty: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku AKACJA do stanu funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.
 22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek zamknąć drzwi i okna oraz upewnić się że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju nie był możliwy.
 23. Sprzątanie lub przegląd pokoi odbywa się tylko i wyłączenie na życzenie Gościa oraz pod jego nieobecność w pokoju.
 24. AKACJA nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy z powodu pozostawienia otwartego okna lub nieprawidłowo zamkniętych drzwi do pokoju.
 25. Odpowiedzialność AKACJA z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ta podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. AKACJA ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu AKACJA albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji AKACJA przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele dobroczynne lub do użytku publicznego.
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, AKACJA może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
  Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu: uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia AKACJA i terenu należącego do AKACJA.
 28. AKACJA odmówi przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu AKACJA lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników AKACJA lub innych osób przebywających w SXA, albo też w inny sposób zakłócił spokój w AKACJA.