Regulamin konkursu „Atrakcje Ciechocinka” Akacja Medical Resort
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Akacja Magdalena Broda, ul. Mickiewicza 55a/14, 87-100 Toruń, woj.
  kujawsko-pomorskie, Polska, zarejestrowana w polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, NIP: 9562338430.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
  znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/akacja.ciechocinek (zwanej dalej
  “Fanpage”).
 5. Niniejszy regulamin stanowi określa zasady oraz warunki wzięcia udziału w konkursie, warunki
  uczestnictwa, opisuje zadanie konkursowe oraz prawa i obowiązki uczestników.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację
  postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Konkurs nie jest grą losową.
  Warunki uczestnictwa
 8. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik musi mieć skończone 18 lat.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 10. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby bliskie dla tych osób.
 12. Prawa do nagrody nie można przenosić na osoby trzecie. Nagrody nie można wymienić na wartość
  pieniężną.
 13. Konkurs trwa od 19.08.2020 do 31.08.2020 do godziny: 23:59.
 14. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 05.09.2020 za pośrednictwem FanPage.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
  strony Facebook’a.
  Zadanie konkursowe
 16. Zadanie konkursowe polega na opisaniu najciekawszego miejsca w Ciechocinku. Należy wskazać
  miejsce, które już się odwiedziło lub chce się odwiedzić.
 17. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
 18. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedź, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywna,
  w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 19. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
  Nagroda
 20. Nagrodą w konkursie jest: jeden nocleg dla 2 osób wraz ze śniadaniami w pokoju dwuosobowym
  comfort w Akacja Medical Resort w Ciechocinku o wartości 209 zł.
 21. Nagrodę można zrealizować w terminie od września 2020 do listopada 2020 w zależności od
  dostępności pokoi. Wyboru terminu należy wykonać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
  możliwości zmiany terminu.
 22. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
  leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
  szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu
  przyznano nagrodę.
 25. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych
  w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 26. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
  piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
  wydania Nagrody.
 27. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 28. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
  opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
  Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 29. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
  Postanowienia końcowe
 30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
  inne przepisy prawa.
 31. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza je na zasadach określonych
  w polityce prywatności – https://www.akacja-ciechocinek.pl/index.php/polityka-prywatnosci/
 32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
  miejscowo dla siedziby Organizatora.
 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
  zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.